وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

Survey

مقطع تحصیلیحقوق- حقوق ثبتیحقوق قضاییمددکاری اجتماعی- مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی- مددکاری کودکمددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندانتربیت مربی مهد کودکتکنولوژی آموزشیحسابداری امور مالیحسابرسیمدیریت امور اداریحسابداری بهای تمام شدهامور دفتریحسابداری بانکیحسابداری بخش عمومیحسابداری بهای تمام شدهحسابداری مالیاتیحسابرسیمدیریت بازاریابی بیمهمدیریت بیمه -بیمه اشخاصمدیریت دفتری
مقطع تحصیلیحقوق- حقوق ثبتیحقوق قضاییمددکاری اجتماعی- مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی- مددکاری کودکمددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندانتربیت مربی مهد کودکتکنولوژی آموزشیحسابداری امور مالیحسابرسیمدیریت امور اداریحسابداری بهای تمام شدهامور دفتریحسابداری بانکیحسابداری بخش عمومیحسابداری بهای تمام شدهحسابداری مالیاتیحسابرسیمدیریت بازاریابی بیمهمدیریت بیمه -بیمه اشخاصمدیریت دفتری