وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام کاردانی

نمایش ۱ - ۱ از ۱

تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه
۱۴۰۳/۰۴/۱۹کاردانی امور بیمهآرمانسالاریه008169299409122042269مردتهراندیپلمدیپلم کامپیوتر گرافیکگوگل
تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه