دوره های کاردانی ثبت نام شده

نمایش ۱ - ۱ از ۱

تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه
۱۴۰۳/۰۴/۱۹کاردانی امور بیمهآرمانسالاریه008169299409122042269مردتهراندیپلمدیپلم کامپیوتر گرافیکگوگل
تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه

دوره های کارشناسی ثبت نام شده

نمایش ۱ - ۸ از ۸

تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه
۱۴۰۳/۰۴/۲۴کارشناسی مدیریت بیمه اموالمحمد مسیحنیکنام490056621709120856462مردتهرانکاردانی17سایت مرکز
۱۴۰۳/۰۴/۲۴کارشناسی حقوق بیمهعباساسماعيل بيكي520984009309122039067مردتهرانکارشناسیكارشناسي ارشد- غيرانتفاعي فارانگوگل
۱۴۰۳/۰۴/۲۱کارشناسی حقوق بیمهبهنامعباس زاده175138361109121257250مردخوزستانکارشناسیتاکستاندوستان
۱۴۰۳/۰۴/۲۱کارشناسی مدیریت بیمه اشخاصنیمااشکبوس008043099609120681909مردتهرانکاردانیاراکدوستان
۱۴۰۳/۰۴/۲۰کارشناسی مدیریت بیمه اموالعلیشکری490019383609128697507مردتهرانکاردانیعلمی کاربردی بیمه ایرانسایت مرکز
۱۴۰۳/۰۴/۱۹کارشناسی مدیریت بیمه اموالآمنهنجیبی270891627009113442106زنخوزستانکاردانیخلخال مرکز تالشسایت مرکز
۱۴۰۳/۰۴/۱۹کارشناسی حقوق بیمهفائزهتبریزنیا تبریزی093349743109159179533زنخراسان جنوبیکارشناسیکارشناسیسایت مرکز
۱۴۰۳/۰۴/۱۹کارشناسی مدیریت بیمه اموالمریممستعانی005520867309126390907زنتهرانکارشناسیفوق لیسانسبروشور
تاریخ ثبت نامرشتهنامنام خانوادگیکد ملیشماره همراهجنسیتاستان محل اقامتآخرین مقطع تحصیلیمحل آخرین مدرک تحصیلینحوه آشنایی با دانشگاه