آقای دکتر غدير مهدوی

شماره تلفن  مستقيم رياست  :
88439738

 

رزومه