باسمه‌تعالی

 
جناب آقای دکتراحمدجوادی پور سرپرست مرکزآموزشی علمی-کاربردی بیمه ایران طی یاداشتی به تشریح دیدگاههای راهبردی خود برای «پایگاه خبری بیمه کده» پرداختند :
        تغییرات وتحولات سریع و روزافزون دهه‌های اخیر و بالاخص تکنولوژیکی، ثبات و پایداری در کلیه جنبه های زندگی بشر را دائما دستخوش تغییرات فزاینده نموده است ویکی از این تحولات را می‌توان در نحوه آموزش دانشگاه‌ها ومراکزعلمی جستجوکرد. دانشگاه‌ها نیز به مشابه سایر پدیده‌ها بسرعت نسلها را پشت سر گذاشته و نسلهای آموزش محور و پژوهش محور جای خود را به دانشگاه نسل سوم  با آموزش‌های نوین، مناسب و انعطاف‌پذیرتر داده است .این نسل دانشگاهی رسالت دارد سهم اصلی را  در تولید، رشد اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری ایجادنماید و ازویژگیهای خلاقیت و نوآوری برخورداربوده وتامین کننده نیازهای واقعی بازار درامرآموزشهای مهارتی وپودمانی باشد و‌بسترهای ایجاد اشتغال و کارآفرینی واقعی رادر جامعه فراهم نماید و محصولات و خدمات جدید را به بازار عرضه نماید.همانگونه که لینگهام معتقداست : سازمانهابرای مقابله باروندسریع تغییربطورروزافزونی باچالش آموزش برای اعضایشان وموفقیت درمحیط بی ثبات ومتغییرکاری مواجه هستند.
سرمایه انسانی به واسطه این‌که دیگر سرمایه‌ها را در خلق توسعه به‌کار می‌گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است و این سرمایه ارزشمند نیازمند رشدوتوسعه پایداراست که بدون آموزش صحیح محقق نمی‌گردد و به همین دلیل است که کشورهای توسعه‌یافته باعزمی راسخ بعد از تامین مایحتاج شهروندان خود، آموزش و پرورش را نخستین نیاز ملت‌هایشان تلقی می نمایندنیروهای انسانی فعال دربخش صنعت بیمه نیزازاین قاعده مستثنی نیستند وازآنجاکه ماهیت شرکتهای بیمه ارائه خدمات به بیمه گذاران وذینفعان می باشد سرمایه های انسانی اهمیت دوچندان درپیشبرداهداف وموفقیت آنها دارد همچنین برای ورودمولفه های اقتصادمقاومتی به فرهنگ دانش پذیران ،انتقال دانش روزمنطبق بانیازهای بازارکارصنعت بیمه ،ترویج آموزشهای مهارتی ،تدوین دوره های آموزشی مبتنی برتجزیه وتحلیل مشاغل،استفاده ازاساتیدخبره و... توسط دانشگاه علمی _کاربردی نقشی بی بدیل دارد.
باتامل وامعان نظربه سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی که توسط مقام معظم‌ رهبری (حفظه الله )براساس  بندیک اصل110 قانون اساسی دربهمن ماه 92 ابلاغ گردید، به وضوح نقش ورسالت دانشگاه علمی_کاربردی رادر24بندآن ازبعدآموزش وخلق بسترهای توسعه وپیشرفت مشاهده می کنیم وضروری است درگفتمان سازی اقتصادمقاومتی ازظرفیتهای بالقوه مراکزعلمی-کاربردی حداکثربهره برداری بعمل آید.
راهبردهای کلان دانشگاه جامع علمی- کاربردی در ایفای رسالت ودستیابی به چشم اندازتعیین شده رامی توان بشرح ذیل برشمردکه باپیاده سازی راهبردهای تعیین شده مرکزعلمی _کاربردی بیمه ایران می تواند رسالت و مسئولیت اجتماعی خود را در توسعه پایداردرصنعت بیمه عملی سازند.
• انتقال دانش روزبه دانشجویان
• ارتقاء سطح مهارت حرفه‌ای وعملی دانشجویان
• ارتقاء سطح مهارت استفاده از فن‌آوری‌های نوین
• ظرفیت سازی دربازاربرای اشتغال دانشجویان ازطریق تخصصی نمودن آموزشها
• تقویت سطح خلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی دانشجویان
• تربیت افراد متخصص متناسب با نیازهای روز صنعت بیمه
•   ارتقاء مشارکت دانشجویان در پروژه‌های علمی وعملی صنعت بیمه
• ارتقاءسطح اخلاق حرفه ای
• توسعه فعالیتهای آموزشی ضمن خدمت
• آموزش وترویج فرهنگ کار که موضوعی بنیادی است.
• اصلاح نگرش و رفتاردانشجویان نسبت به نحوه انجام کار
طبق نظرگریفین آموزش به خودی خودهیچ ارزش درونی نداردوبطورذاتی چیزخوب یابدی نیست وارزش آن به حدی بستگی دارد که آموزش گیرندگان می تواننددرمحیط کار نگرشها،مهارتهاودانش ارتقاءیافته یاجدیدراکسب وبکاربرده وحفظ کنند. این مهم دردانشگاه علمی _کاربردی می تواندنمودبیشتری داشته باشدچراکه تربیت وپرورش نیروهای ماهروحرفه ای و اشتغال آنان از اهداف مراکز علمی_کاربردی است. تشابه این اهداف با عنوان سالی که مقام معظم رهبری(حفظه الله) به  سال اقتصادمقاومتی تولیدواشتغال نامیده اند، مسوولیت مارامضاعف می نماید لذاتربیت وآموزش درمرکز بایدبگونه ای باشدکه دانشجویان باقابلیت بالا، ماهروتوانمند تربیت شوندتا بتوانند سریعا جذب بازار کار گردند و یا در صورت اشتغال بکاربر کیفیت کاروسطح بهروری آن‌ها افزوره شود.
خلق آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازار کار از طریق شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل‌های موجوددرصنعت بیمه فراهم می گردد ازوظایف مرکزدرراستای مسوولیتهای اجتماعی است. کشور ما از منابع و سرمایه‌های بالقوه زیادی برخوردار است و با آموزشهای عملی و افزایش مهارت می‌توان کارآفرینانی را روانه جامعه نمود که با خلاقیت و نوآوری تولید ارزش نمایند ونظاره گر تفاوت این‌شیوه آموزشی با نسل‌های قبلی باشیم .چراکه صنعت بیمه بیش ازپیش نیازمندتحول درارائه خدمات بیمه ای نوین و روشهای ارائه خدمات بیمه ای بروزاست و معتقدیم پیشنهادات کاربردی دراین حوزه ها ازمراکزعلمی باید ارائه شود. ازطرف دیگرآموزش تخصصی وکاربردی کلیه افرادشاغل درصنعت بیمه اعم ازمدیران تاعوامل نمایندگیها ،کارگزاران وارزیابان خسارت درکنارسایروظایف جزء اولویتهای مرکز خواهدبود.
از طرف دیگر سهام مرکزآموزشی علمی-کاربردی بیمه ایران متعلق به شرکت توسعه کسب و کار سبا (متعلق به بیمه ایران) است و هدف این شرکت بیشینه کردن منافع سهام‌داران  از طریق جذب و به‌کارگیری هوشمندانه منابع بوده تا پیشرو در ارزش آفرینی باشد. بنابراین مسئولین مرکزآموزشی علمی-کاربردی بیمه ایران دو سری اهداف را تعقیب می‌نمایند.یک ، تربیت نیروی ماهر با توانایی‌های بالا که از اهداف دانشگاه جامع علمی-کاربردی است و دوم، بیشینه کردن منافع سهام‌دارکه هدف سرمایه گذاراست و باید به‌نحوی عمل شود که ضمن حصول هر دو دسته اهداف هیچ‌کدام فدا وقربانی دیگری نگردند. از این روکارکنان مرکزباکاروتلاش مضاعف وحداکثری وبابهره گیری  ازپتانسیلهای مرکز، صنعت بیمه و جامعه در تحقق اهداف دوگانه فوق الذکر به سهم خود کوشش خواهد نمود درتوسعه وتولیدناخالص داخلی کشورنقش ایفانماید.
همان‌گونه که بالابردن قدرت خلاقیت و نوآوری از اهداف مراکز علمی-کاربردی است این شاخص‌ها بایددرمدیریت و فعالیتهای این مرکز نیز به وضوح قابل مشاهده و ملموس باشد و با استفاده از شیوه های موثر همچون‌ آموزش ترویج کارآفرینی (استارت آپ) ،برگزاری کارگاه‌های آموزشی با استفاده از امکانات مرکزوسهامدار، تشکیل انجمن علمی توسط دانشجویان و تهیه نشریه و ... تلاش وافر گردد.
امیداست باتوفیقات وفضل الهی وباتلاش همگانی ومدیریت فعال ،متدین ،انقلابی وکارآمد درآموزش وتربیت فرزندان این مرزوبوم موفق واثرگذارباشیم.