بيمه صنعتي ارزشمند، ضروري و موثر در توسعه اقتصادي است. اين صنعت از جهت برخوردار بودن از کارکردهاي ” افزايش امنيت در کليه فعاليتهاي فردي و اجتماعي“، ” افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي“، ” کنترل و مهار ريسک ها و مخاطرات“ و ” توزيع عادلانه  ريسک“، جايگاه رفيعي در پيشرفت و تعالي کشور دارد.

     با وجود نقش برجسته صنعت بيمه، متاٌسفانه وضعيت کنوني اين صنعت با وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد. در کنار دلايل متعدد اين شکاف، يکي از مهمترين دلايل عقب ماندگي صنعت بيمه، کمبود آموزش هاي کاربردي ضروري و با کيفيت مطلوب است که دانشگاه جامع علمي کاربردي شرکت سهامي بيمه ايران درصدد است با ياري خداوند منان و با بهره گيري از ظرفيتهاي بالقوه موجود در اين صنعت و به فعليت رساندن آنها، در حد توان اين خلاء مهم را مرتفع نمايد.
                                    
                                                                                                          دکتر غدیر مهدوی