رشته های دانشگاهی


مقطع کاردانی :


امور بیمه

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

مدیریت کسب و کار

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

حسابداری شرکت های بیمه

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز؛ دانش آموختگان اين دوره با ۴۸۰ ساعت کارورزي ويژه در محل کار، توانايي احراز مشاغل زير را دارند

حسابداری مالی

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز؛ دانش آموختگان اين دوره با ۴۸۰ ساعت کارورزي ويژه در محل کار، توانايي احراز مشاغل زير را دارند:

حسابداری دولتی

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:


مقطع کارشناسی :


مدیریت بیمه اشخاص

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

مدیریت بیمه اموال

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

مدیریت بازاریابی بیمه

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

کارشناس حقوقی بیمه

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

مشاغل قابل احراز:

به منظور رعایت پروتکل های پیشگیری و بهداشتی ، مرکز در روزهای شنبه و یکشنبه ، ۲۵ و ۲۶ مرداد تعطیل میباشد

X