بیمه های زندگی

۱- مشخصات دوره بیمه های زندگی (آیین نامه ۹۶) 

* مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت

* نوع دوره: آنلاین

زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.

* پس از پایان دوره نسبت به حضور در کلاس گواهی تقدیم می گردد.

شروع دوره : بلا فاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره

۲- مشخصات دوره سازمان فروش بیمه‌های عمر 

* مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت

* نوع دوره: آنلاین

زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.

پس از پایان دوره نسبت به حضور در کلاس گواهی تقدیم می گردد.

شروع دوره : بلا فاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره