دوره های ارزیابی خسارت

مشخصات دوره های ارزیابی خسارت 

۸۰مدت زمان کل دوره (ساعت)
۵۶مدت زمان دروس پایه و عمومی (ساعت)
۲۴مدت زمان دروس زمینه تخصصی (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
پژوهشکده بیمهبستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه مرکزیارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
پژوهشکده بیمهصادرکننده گواهینامه

سرفصل ها

ساعتدروس عمومی و توجیهی و پایه
۱۲اخلاق حرفه ای، مشتری مداری و بازاریابی
۸زبان تخصصی بیمه (آشنایی با اصطلاحات تخصصی بیمه)
۶اصول گزارش نویسی در ارزیابی خسارت
۱۵مبانی و اصول حاکم بر عملیات بیمه
۱۵آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط
۵۶مجموع
زمینه های تخصصی
ارزیابی خسارت های مالی وسایل نقلیه موتوری زمینی (وسایل نقلیه)
ارزیابی خسارت های مالی وسایل نقلیه موتوری بدنی (وسایل نقلیه)
ارزیابی خسارت آتش سوزی
ارزیابی خسارت مهندسی
ارزیابی خسارت حمل و نقل (باربری)
ارزیابی خسارت کشتی (باربری)
ارزیابی خسارت هواپیما (باربری)
ارزیابی خسارت زندگی و حوادث (اشخاص)
ارزیابی خسارت درمان (اشخاص)
ارزیابی خسارت مسئولیت مدنی حرفه ای (مسئولیت)
ارزیابی خسارت زیان های پولی (مسئولیت)
ارزیابی خسارت محصولات کشاورزی و دام و طیور
دروس زمینه های تخصصی ۲۴ ساعته میباشند