دوره نمایندگان کل بیمه

مشخصات دوره نمایندگان کل بیمه

۴۰مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
مرکزعلمی کاربردی سبا ( بیمه ایران )بستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه ایرانارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
امور نمایندگان بیمه ایرانصادرکننده گواهینامه
لینک سرفصل هاسرفصل های آموزشی