آمادگی آزمون های جامع (آداب)

مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام  داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» و متقاضیان «دریافت کد کارگزاری از بیمه مرکزی» را اجرا می نماید.

طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضيان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه كار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشي مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت ۱۲۰ / ۱۴۰ / ۱۶۰ ساعت (بسته به مقطع و مدرک تحصیلی) و دوره آموزشی کارگزاری را به مدت ۴۰ ساعت گذرانده و گواهي‌نامه قبولي معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارائه نمايند.

در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا نموده و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی را ارائه می دهد.

۱- مشخصات دوره آداب برای دریافت نمایندگی بیمه

* مدت زمان دوره: ۱۶۰ ساعت

* نوع دوره: آنلاین

زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.

* در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.

شروع دوره : بلا فاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره

۲- مشخصات دوره آداب برای دریافت کارگزاری بیمه 

* مدت زمان دوره: ۴۰ ساعت

* نوع دوره: آنلاین

زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.

* در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.

شروع دوره : بلا فاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره

مشخصات دوره کمکی و رفع اشکال آداب برای دریافت نمایندگی بیمه

دوره جدید کمکی تقویتی و رفع اشکال دوره اصلی آمادگی آزمون های جامع (آداب) «بدو ورود نمایندگی بیمه» به مدت ۱۶ ساعت و بصورت آنلاین شامل : چکیده و اهم مطالب دوره ۱۶۰ ساعته آداب دریافت نمایندگی بیمه‌ ، مطالب کمکی ، رفع اشکال و نکات مهم در خصوص آزمونها و پروسه دریافت نمایندگی بیمه.

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

* نوع دوره: آنلاین

زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.

شروع دوره : بلا فاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره