" فرم ارزشيابي مصاحبه"
شركت كننده گرامي
فرم ارزشيابي زير، به منظور سنجش ميزان انطباق مصاحبه با نيازهاي شما تهيه شده است و رسيدن به نتايج واقعي ارزشيابي بدون مساعدت و همكاري شما امكان پذير نسيت . بنابراين خواهشمند است نظرات صادقانه خود را در مورد مصاحبه  برگزار شده اعلام فرماييد :