" فرم ارزشيابي آزمون"
شركت كننده گرامي
فرم ارزشيابي زير، به منظور سنجش ميزان انطباق آزمون با نيازهاي شما تهيه شده است و رسيدن به نتايج واقعي ارزشيابي بدون مساعدت و همكاري شما امكان پذير نسيت . بنابراين خواهشمند است نظرات صادقانه خود را در مورد آزمون  برگزار شده اعلام فرماييد :