گسترش همکاری های مرکز با پژوهشکده بیمه

در دیدار صمیمانه مدیریت دوره های آزاد پژوهشکده بیمه مرکزی با دکتر معینی، ضمن بازدید از واحد شاداب با امکانات واحد تولید محتوای مرکز آشنا شدند. آقای حاجی زاده ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای کاربردی و تصویری در آموزش دانش بیمه ای بر لزوم همکاری ها و نیز استفاده از ظرفیت های مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران تاکید کردند.