سرفصل های دوره آمادگی اخذ نمایندگی بیمه (آداب)

سرفصل های دوره آمادگی اخذ نمایندگی بیمه (آداب) زیر نظر بیمه مرکزی

نام درسساعت
اصول بیمه۸
حقوق بیمه۸
بازاریابی۸
آیین نگارش و مکاتبات اداری۸
بیمه های ثالث۸
بیمه های بدنه۸
سازمان مدیریت شرکت های بیمه۸
بیمه های باربری۸
بیمه های مهندسی۶
بیمه های مسئولیت۶
بیمه های عمر۶
بیمه های حوادث۶
بیمه های درمان۶
مدیریت ریسک۸
اخلاق حرفه ای و مشتری مداری۴
بیمه های آتش سوزی۸
حسابداری در شرکت های بیمه۸
قوانین و مقررات نمایندگی۸
آشنایی با قوانین و مقررات بازرگانی۸
آشنایی با قوانین و مقررات عمومی۸
آشنایی با مصوبات شورای عالی بیمه۸
آشنایی با نرم افزار۶
مجموع۱۶۰

مشخصات دوره اخذ نمایندگی بیمه و ثبت نام