سرفصل های دوره اخذ کارگزاری بیمه

سرفصل های دوره اخذ کارگزاری بیمه زیر نظر بیمه مرکزی

نام درسساعت
بیمه های باربری۴
بیمه های بدنه۴
بیمه های ثالث۴
بیمه های مهندسی۴
بیمه های عمر و حوادث۶
بیمه های درمان۴
بیمه های مسئولیت۴
بیمه های آتش سوزی۴
تکنیک بازاریابی و اخلاق حرفه ای و مشتری مداری۲
آشنایی با امور مالیاتی در فعالیت کارگزاران۲
آشنایی با مصوبات و نرم افزار کاربردی سنهاب۲
مجموع۴۰

مشخصات دوره اخذ کارگزاری بیمه و ثبت نام