تعامل کارگزاری بیمه ایران خودرو با مرکز علمی کاربردی بیمه ایران

در دیدار مهندس انصاریان با آقای دکتر معینی، طرفین بر توسعه همکاری های فی مابین در زمینه آموزش عوامل فروش خدمات بیمه ای تاکید کردند. در این نشست مهندس انصاریان با اعلام آمادگی کارگزاری بیمه نسیم صبح امید بر برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مرکز آموزش علمی و کاربردی بیمه ایران خواستار توسعه همکاری ها شدند.