بازدید معاونت فنی بیمه ایران از مرکز

آقای دکتر زاهد نیا در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از نوگرایی و ابزارهای آموزش غیرحضوری مدیریت جدید مرکز بر استمرار رویکردهای خلاقانه و تداوم این روند در زمینه مدیریت دانش، تجاری سازی دانش، پایان نامه بازنشستگی کارکنان ، ایده پردازی و نوآوری ، طراحی محصولات جدید بیمه ای، دیجیتال مارکتینگ، حضور آموزشی در کشورهای منطقه بویژه در بخش بیمه و فناوری اطلاعات، ارتقای کیفی آموزش های کاربردی و کلینیک مدیریت ریسک تاکید کرد.