بازدید دبیر کل سندیکای بیمه گران از مرکز

دکتر کریمی در این دیدار اذعان کردند که مرکز علمی کاربردی بیمه ایران می تواند از ظرفیت های سندیکا در مسیر رشد اهداف خود و پیشرفت صنعت بیمه استفاده کند. دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به تجارب ارزنده دکتر معینی از وی بعنوان مرد اجرایی و عملگرای صنعت بیمه یاد کرد و خاطرنشان کرد عملکرد حرفه ای، رفتار صحیح سازمانی و تجربه بالای مدیریتی در بهبود فرآیند یادگیری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.