اسامی پذیرفته شدگان در این مرکز از سوی سازمان سنجش و دانشگاه جامع علمی کاربردی به سامانه جامع آموزشی (سجاد) ارسال گردید (تمامی افرادی که توسط این مرکز در تکمیل ظرفیت ثبت نام نموده اند، به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند).